Per 1 januari 2019 gaan wij verder onder de naam iPractice GGZ.
Wij zijn nu met een team van GZ-psychologen, gevestigd centraal in Amsterdam.
Zie onze nieuwe website: www.ipractice.nl.

Wij voeren beleid inzake uw privacy

PRIVACYSTATEMENT

Praktijk Coppens, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69103623, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Coppens met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Coppens persoonsgegevens verwerkt: 

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk; 

c. bezoekers van de website; 

d. deelnemers aan bijeenkomsten van de praktijk; 

e. sollicitanten; 

f. alle overige personen die met Praktijk Coppens contact opnemen of van wie Praktijk Coppens persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Coppens verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Coppens zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door camerabeelden bij een bezoek aan het pand van Praktijk Coppens zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het pand. 

 

3. Doeleinden verwerking 

Praktijk Coppens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

c. het verbeteren van de praktijkwebsite;  

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

 

4. Rechtsgrond

Praktijk Coppens verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Praktijk Coppens kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Coppens persoonsgegevens verwerken. Praktijk Coppens sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Coppens deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Coppens deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 

7. Doorgifte buiten de EER 

Praktijk Coppens geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Coppens ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Coppens bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Coppens hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk Coppens kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Coppens gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Coppens te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Coppens. 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Coppens persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Coppens. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).